چرخه کار جهت نظر سنجی:
  • تعریف فرم نظر سنجی
  • ایجاد اجزای فرم در سامانه تحت وب
  • اختصاص فرم به کاربران
  • دریافت فرم توسط کاربران
  • پر کردن فرم توسط کاربران و ارسال
  • مشاهده اطلاعات ارسالی از طرف کاربران
  • استخراج اطلاعات فرمها از سامانه در فرمت اکسل
  • تحلیل و بررسی داده های ارسال شده