مدیر عامل: کاوه صلواتی

مدیر اجرایی: فرزانه کثیری

مدیر توسعه نرم افزار: وحید واثق